Referenser/ Källor

Mycket av de tips som finns i bloggen som är forskningsbaserat härrör till anknytnongsteorin eller övrig vedertagen forskning samt lågaffektivt bemötande. I de fall vi delar något mycket nytt eller spetsigt noterar vi källor i resp blogginlägg.

Källorna nedan representerar ledande bidrag till anknytningsteorin och lågaffektivt bemötande. De är moderna och välrespekterade inom forskarsamhället för sin aktualitet och pålitlighet.

Anknytningsteorin
 1. Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. A., & Collins, W. A. (2005). The Development of the Person: The Minnesota Study of Risk and Adaptation from Birth to Adulthood. The Guilford Press.

  Denna bok presenterar resultat från den långvariga Minnesota-studien som följt barn från födseln till vuxen ålder. Den ger insikter om hur tidiga anknytningsmönster påverkar individens utveckling över tid.

 2. Cassidy, J., & Shaver, P. R. (Eds.). (2016). Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications (3rd ed.). The Guilford Press.

  Detta handbok är en omfattande och modern referens inom anknytningsteorin. Den täcker ett brett spektrum av ämnen inklusive teori, forskningsmetoder och tillämpningar inom klinisk praxis.

 3. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change (2nd ed.). The Guilford Press.

  Denna bok fokuserar på anknytningsteorins tillämpningar i vuxenlivet. Den utforskar hur anknytningsmönster påverkar relationer, emotionell reglering och psykisk hälsa under vuxen ålder.

 4. Waters, E., Vaughn, B. E., Posada, G., & Kondo-Ikemura, K. (1995). Caregiving, cultural, and cognitive perspectives on secure-base behavior and working models: New growing points of attachment theory and research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 60(2–3), 27–48.

  Denna monografi undersöker anknytning ur olika perspektiv, inklusive kulturella och kognitiva aspekter. Den ger en djupare förståelse för hur anknytningsmönster formas och förändras över tid och kulturella kontexter.

 5. Bernier, A., & Dozier, M. (Eds.). (2021). Disorganized Attachment and Caregiving. The Guilford Press.

  Denna bok samlar aktuell forskning om desorganiserad anknytning och dess konsekvenser för vårdgivande relationer. Den ger insikter om identifiering, förståelse och interventioner för barn och vuxna med desorganiserade anknytningsmönster.


Lågaffektivt bemötande.

 1. Judy, E., & Jack, P. (2019). Low Arousal Approach: Supporting People with Severe or Profound Intellectual Disabilities and Autism. Pavilion Publishing and Media Ltd.

  Denna bok ger en djupgående förståelse för lågaffektivt bemötande och dess tillämpningar när det gäller att stödja människor med svåra eller djupgående intellektuella funktionsnedsättningar och autism.

 2. Ashley, D., & Wendy, J. (Eds.). (2020). The Low Arousal Approach to Supporting Children and Adults on the Autism Spectrum. Jessica Kingsley Publishers.

  Denna bok samlar bidrag från experter inom området för att presentera en omfattande översikt över användningen av lågaffektivt bemötande för att stödja personer på autismsspektrumet.

 3. Woods, L., & Ashdown, R. (2019). Low Arousal Approaches in the Classroom: A Practical Guide to Positive Behaviour Support. Routledge.

  Denna praktiska guide fokuserar på tillämpningen av lågaffektivt bemötande i klassrumsmiljön för att främja positivt beteende och stödja elevernas behov.

 4. Bacon, A., & Ockenden, J. (Eds.). (2021). Low Arousal Caregiving. Jessica Kingsley Publishers.

  Denna bok samlar forskning och praktiska råd om hur man implementerar lågaffektivt bemötande inom vårdmiljöer för att skapa lugna och stödjande omgivningar för personer med olika behov.

 5. Haug, S. (2018). Low Arousal – Minding Your Own Business: Professional Support Strategies for Managing Emotional and Behavioural Difficulties. Pavilion Publishing and Media Ltd.

  Denna bok fokuserar på att ge professionellt stöd för att hantera emotionella och beteendemässiga svårigheter genom lågaffektivt bemötande. Den ger konkreta strategier och verktyg för att stödja personal inom vård- och stödverksamheter.


/Axis By Eventolot